ترکیه به انگلستان لوازم طبی فرستاد

ارسال کمک های پزشکی از سوی ترکیه به انگلستان .