طرفداران سازمان تروریستی پ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ در سوئد علیه ترکیه شعار سر دادند

طرفداران سازمان تروریستی پ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ در سوئد علیه ترکیه شعار سر دادند