تمرین با یونیفورمهای صدها ساله

سربازانی که در صد و دومین سالگرد پیروزی جنگ دریایی چاناک کاله در اطراف یادواره شهدا با یونیفرمهای چندین صد ساله نگهبانی می دهند، مورد توجه واقع میگردند.