تمجید خارجیان مقیم ترکیه از روند واکسیناسیون در کشور

خارجیان مقیم ترکیه از روند واکسیناسیون و سیستم بهداشت و درمان در ترکیه ابراز رضایت می‌کنند.