اطلس گردشگری ترکیه - اردو

مسجد عزیزیه، بزتپه، دریاچه گاگا، آبشار دیکیلی تاش و فلات پنجشنبه با ارتفاع 1500 متری...