تبریک پیروزی به ارتش آذربایجان از سوی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه

تبریک پیروزی به ارتش آذربایجان از سوی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه