تعداد تروریستهای ازپای در آمده در عفرین به 1641 تن رسید

تعداد تروریستهای ازپای در آمده در عفرین به 1641 تن رسید