استفاده از هلیکوپترهای ملی آتاک در عملیات عفرین

استفاده از هلیکوپترهای ملی آتاک در عملیات عفرین