سرکردگان پ ک ک مورد هدف قرار گرفتند

رضا آلتون یکی از چهره های نزدیک به جمیل باییک سرکرده سازمان تروریستی پ ک ک و همراهانش در عملیات هوایی در قندیل مورد هدف قرار گرفتند