سخنرانی رئیس جمهور ترکیه به مناسبت چهارمین سالگرد روز دموکراسی و اتحاد ملی

اردوغان: آحاد ملت ترک نشان دادند که در راستای دفاع از اذان، پرچم، آزادی و آینده کشورشان می توانند به قهرمانان شکست ناپذیر تبدیل شوند