شهدای تونجلی به آرامگاه ابدی شان بدرقه شدند

پیکر 12 نفر از جمله 7 مامور پلیس که در نتیجه سقوط هلی کوپتر سکورسکی در شهرستان پولمور استان تونجلی به شهادت رسیده بودند؛ با ترتیب مراسم با شکوهی به خاک سپرده شدند.