روز تاریخی برای پهپاد مسلح ترکیه؛ صادرات به کشور عضو ناتو در اتحادیه اروپا