رویای احداث پل بر روی تنگه داردانل به حقیقت می پیوندد

مسافرت در تنگه داردانل (چاناک قلعه) که با قایق یک و نیم ساعت طول می کشد، با این پل به 6 دقیقه کاهش خواهد یافت.