رژه در مقابل اولین ساختمان مجلس ملی کبیر ترکیه

در چهارچوب جشن های 29 اکتبر عید جمهوریت در مقابل اولین ساختمان مجلس ملی کبیر ترکیه در محله اولوس آنکارا مراسم رژه برگزار شد.