اردوغان: تروریسم اسلامی تعبیری اشتباه است

اردوغان: تروریسم اسلامی تعبیری اشتباه است