قوطیهای سفید، منزل صدها زلزله‌زده

این قوطیهای سفید که در مجتمع دانشگاه جای گرفته اند، برای صدها تن حکم منزل را دارد.