قدرت آتش نیروهای مسلح ترکیه، با فعالیتهای "آتش آزاد-2020" نشان داده شد

 قدرت آتشنیروهای مسلح ترکیه، با فعالیتهای "آتش آزاد-2020" نشان داده شد