اقدام به کودتای نظامی درترکیه 60 سال قبل در یک چنین روزی

60 سال قبل در یک چنین روزی در ترکیه اقدام به کودتای نظامی گردید