پیامهای تسلیت از ترکیه به لبنان در خصوص انفجار در بیروت

پیامهای تسلیت از ترکیه به لبنان در خصوص انفجار در بیروت