پروژه پر سود سد آتاترک

ارین استاندار شانلی اورفا در رابطه با سد آتاترک گفت : سد آتاترک پروژه ای است که با تولید برق در آن تاکنون در آمدی معادل 20 میلیارد دلار از آن خود ساخته ایم.