نیروهای مسلح ترکیه تصاویر مانور نظامی افس ـ 2018 را به اشتراک گذاشت

نیروهای مسلح ترکیه تصاویر مانور نظامی افس ـ 2018 را به اشتراک گذاشت.