انتقاد اردغان از کیلیچداراوغلو، عملیات شرق فرات و استرداد سرکرده فتو

انتقاد اردغان از کیلیچداراوغلو، عملیات شرق فرات و استرداد سرکرده فتو