نگاهی به پرتحرک ترین بیمارستان کووید-19در استانبول

نگاهی به پرتحرک ترین بیمارستان کووید-19در استانبول