میتینگ دموکراسی و یاد شهدا در یئنی کاپی استانبول

میتینگ دموکراسی و یاد شهدا در یئنی کاپی استانبول - هلوسی آکار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه