امور رای دهی در خارج از کشور به پایان رسید

امور رای دهی برای اصلاح قانون اساسی ترکیه در خارج از کشور به اتمام رسید.