مصطفی کمال آتاترک: "ملت ترک هرگز تن به اسارت نمی دهد"

پیکر عزیز آتاترک در دهم نوامبر 1953 از مسیر آسلانلی یول، بر دوش سربازان ترک به آرامگاه ابدی اش بدرقه شد