مسلمانان استانبول در مسجد سلیمانیه برای ضیافت افطار گردهم آمدند

بنیادها و نهادهای اسلامی استانبول در مسجد سلیمانیه ضیافت افطار ترتیب دادند