امروز هشتادودومین سالگرد درگذشت رهبر کبیر آتاترک است

امروز هشتادودومین سالگرد درگذشت رهبر کبیر آتاترک است.