مانور نظامی کماندوهای قهرمان

مانور نظامی گردان هوایی ارجیس ـ 2016 فرماندهی تیپ اول کایسری آغاز گردید.