مانور نظامی در نزدیکی مرز مشترک ترکیه و عراق

در مانور نظامی ترکیه در سه کیلومتری مرز مشترک با عراق تعداد زیادی خودروی نظامی و تانک شرکت می کنند.