عملیات نظامی چشمه صلح در شمال سوریه آغاز شد

عملیات نظامی چشمه صلح در شمال سوریه آغاز شد.