مجسمه هایی که گویای مقاومت مردم در روز 15 جولای در برابر کودتاگران هستند

مجسمه هایی که گویای مقاومت مردم در روز 15 جولای در برابر کودتاگران هستند