ما نه برای جنگ، بلکه برای برقراری صلح وارد جزیره قبرس می شویم

نیروهای مسلح ترکیه در سالگرد عملیات صلح قبرس، اقدام به انتشار تصاویر آن لحظات تاریخی در حسابهای اجتماعی خود نمود.