خوشحالی وصف ناپذیر مادران دیاربکر در پی فرار فرزندانشان از چنگال سازمان تروریستی

خوشحالی وصف ناپذیر مادران دیاربکر در پی فرار فرزندانشان از چنگال سازمان تروریستی