خوشه انگور سمی-1

در ظاهر شبیه خوشه انگور بود. حبه های انگور بیخبر از هم بودند...