کوه آغری، پیراهن عروسی بر تن کرد

کوه آغری که مرتفعترین کوه ترکیه میباشد، پس از بارش برف در منطقه آناتولی شرق، به رنگ سفید مبدل شد.