کتابخانه ملی ریاست جمهوری افتتاح شد

کتابخانه ملی ریاست جمهوری که دارای 4 میلیون اثر میباشد افتتاح شد