کمک 7.5 میلیارد دلاری به ترکیه و سوریه در کنفرانسی در بروکسل

کمک 7.5 میلیارد دلاری به ترکیه و سوریه در کنفرانسی در بروکسل