هشدار فخرالدین آلتون به شرکت‌های مدیریت شبکه‌های اجتماعی در مورد تهدید تروریسم

هشدار فخرالدین آلتون به شرکت‌های مدیریت شبکه‌های اجتماعی در مورد تهدید تروریسم