حمله خائنانه سازمان تروریستی پ ک ک 2 پلیس را در وان به شهادت رساند

حمله خائنانه سازمان تروریستی پ ک ک 2 پلیس را در وان به شهادت رساند