همکاری استراتژیک بین آنکارا و دوحه سیاست تحریم را شکست داد

همکاری استراتژیک بین آنکارا و دوحه سیاست تحریم را شکست داد