گشت و گذار در ترکیه - شهر تاریخی آغری

قسمت هفتم از برنامه گشت و گذار درترکیه، شهر تاریخی آغری