گشت و گذار در ترکیه - شهر سرد و زیبای قارص

قسمت هشتم از برنامه گشت و گذار در ترکیه، شهر قارص از شهرهای با اقلیم سرد و بسیار زیبا و مشهور ترکیه است