افزایش تدابیر امنیتی فشرده در گذرگاه مرزی هابور

ترکیه کنترل های امنیتی در گذرگاه مرزی هابور را که نقطه عبور از شمال عراق به ترکیه است، را افزایش داد.