فصل برداشت فندوق در منطقه دریای سیاه ترکیه آغاز شد

فصل برداشت فندوق در منطقه دریای سیاه ترکیه آغاز شد. 

مردم شهرستان اردو که در موقعیت مرکز فندوق در ترکیه قرار دارد، شروع به برداشت محصول فندوق به همراه کارگرانی موسمی که از مناطق جنوبی کشور و گرجستان به این منطقه آمده اند، کردند . بعلت اینکه شرایط جوی برای درختان فندوق مناسب است، لذا میزان محصول فندوق امسال در مقایسه با سال قبل دو برابر بیشتر است. ترکیه که 75 درصد تولید فندوق جهان را تامین می کند، در موقعیت بزرگترین صادر کننده و تولید کننده فندوق در جهان قرار دارد.