فعالیتهای ترکیه در راستای طراحی ماهواره های پیشرفته تر ادامه خواهد یافت

فعالیتهای ترکیه در راستای طراحی ماهواره های پیشرفته تر ادامه خواهد یافت