دیپلمات شماره یک ترکیه از منطقه سین کیانگ چین بازدید کرد

هاکان فیدان دیپلمات شماره یک ترکیه از منطقه سین کیانگ چین بازدید کرد