ادای احترام مردم ترکیه برای قربانیان زلزله فاجعه بار مرمره در سال 1999

این زلزله در ساعت 03:02 رخ داد و به همین دلیل تعداد تلفات آن بالا بود.