دومین عملیات گشت زنی نیروهای مسلح ترکیه

دومین عملیات گشت زنی نیروهای مسلح ترکیه .