دومین گشت مشترک ترکیه و امریکا درشرق رودخانه فرات در سوریه آغاز شد